ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348 - Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η ΔΥ8/1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) έχει ως σκοπό την εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων έτσι ώστε αυτά να μην αλλοιώνονται και υποβιβάζονται οι ιδιότητες τους μέχρι να καταλήξουν στον τελικό χρήστη (επαγγελματία υγείας ή ασθενή ή πολίτη). Η συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με οποιασδήποτε νομικής μορφής, και περιλαμβάνουν στον κύκλο εργασιών τους, αποκλειστικά ή παράλληλα τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα διακινούν οι ίδιες.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η ενωσιακή νομοθεσία (MDR 745/2017), δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση κατά την αξιολόγηση των διανομέων, ο τρόπος διαχείρισης και η τεκμηρίωση για το χειρισμό παραπόνων, παρακολούθησης ιχνηλατήσεων, μη συμμορφούμενων προϊόντων, ανακλήσεων-αποσύρσεων, αξιολόγησης της κατάστασης και της επισήμανσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που παραλαμβάνει καθώς και της τεκμηρίωσης που του προσκομίζει ο προμηθευτής του. Δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στους οικονομικούς φορείς που διανέμουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα γιατί είναι σημαντικές οι πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουν και να ενημερώσουν-προσκομίσουν τόσο στον πρωτογενή παραγωγό ή στον εισαγωγέα αλλά και στην Αρμόδια Αρχή, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Αξιολόγηση Συμμόρφωσης  ως προς τις απαιτήσεις της ΔΥ8/1348/04

Στον Ειδικό Κανονισμό, αναφέρονται τα δεδομένα που πρέπει να έχει διαθέσιμα η αξιολογούμενη επιχείρηση.

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων βεβαιώσεων  είναι τριετής.

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις επιτήρησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συνεχής εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας.

Για την ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται επαναξιολόγηση του συστήματος ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύουσας βεβαίωσης.

Η διαδικασία και οι συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των βεβαιώσεων, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com