Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΕΚΕΒΥΛ, το οποίο ιδρύθηκε το 1988. Είναι ΔΕΚΟ εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Δεν χρηματοδοτείται / επιδοτείται από το κράτος. Παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Παρουσίαση του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.

Δείτε πιστοποιημένες από το ΕΚΑΠΤΥ εταιρίες ή οργανισμούς

Αναζήτηση Πιστοποιημένων Οργανισμών  

 

Πιστοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Tο ΕΚΑΠΤΥ είναι ο μοναδικός Ελληνικός κοινοποιημένος φορέας που αξιολογεί τη συμμόρφωση και πιστοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (η οποία έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648) από το 1997. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος που χορηγεί το ΕΚΑΠΤΥ καθώς και η χορήγηση σήμανσης CE 0653 σημαίνει ότι το πιστοποιημένο προϊόν παράγεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας του τελικού χρήστη.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Το ΕΚΑΠΤΥ είναι διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ και πιστοποιεί συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων (όπως EN ΙSO 9001 κλπ) και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/04. Έχει πολύχρονη εμπειρία ελέγχων και πιστοποιήσεων στο χώρο της Υγείας. Διαθέτει πελατολόγιο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και χαίρει αναγνώρισης για την αξιοπιστία και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχει. Ενεργώντας με ειλικρίνεια, σεβασμό, εντιμότητα αλλά και αυστηρότητα απέναντι στον εν ισχύ αλλά και δυνητικό πελάτη, προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Εκπαίδευση

Πλήρες, εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Medical Devices).

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com