ΕΝ ISO 14001: 2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η σειρά ISO 14000 αποτελούν την οικογένεια των προτύπων για την «Περιβαλλοντική Διαχείριση» κι έχουν ως σκοπό την υποστήριξη των οργανισμών / επιχειρήσεων για την εγκαθίδρυση ενός δομημένου διοικητικού συστήματος, προκειμένου:

  • να ελαχιστοποιείται ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρησιακές διαδικασίες προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, νερό ή έδαφος)
  • να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και άλλες απαιτήσεις (εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς) προσανατολισμένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και
  • να βελτιώνεται διαρκώς η εταιρική περιβαλλοντική επίδοση.

Το ΕΚΑΠΤΥ επιθεωρεί και πιστοποιεί οργανισμούς και επιχειρήσεις στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας και τη βιομηχανία των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά ISO 14001, με βάση την κοινή πρακτική ως προς τη διαδικασία επιθεώρησης συστημάτων κατά ISO 9001 και ISO 13485 και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011.

Το ΕΚΑΠΤΥ μέσα από μια παράλληλη διαδικασία επιθεώρησης, μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωση και για τα τρία Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001.

Το Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την μέτρηση και την παρακολούθηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

Το Πρότυπο ISO 14001 διαμορφώνει το πλαίσιο που ένας οργανισμός / επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό ΣΠΔ.

Το ISO 14001 μπορεί να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε οργανισμό / επιχείρηση στο χώρο της Υγείας και των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων που επιδιώκει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της, τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και την επίτευξη οικονομικού οφέλους.

Με τη χρήση του ISO 14001 δημιουργείται ένας εποπτικός μηχανισμός στην εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών και την εμπλοκή των εργαζομένων καθώς και των άλλων ενδιαφερομένων μερών (προμηθευτές, πελάτες), έτσι ώστε οι εταιρικές περιβαλλοντολογικές επιδόσεις να μπορούν να υπολογιστούν, να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν.

Αξιολόγηση Συστήματος

Η αξιολόγηση ενός συστήματος ποιότητας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη εξετάζεται η τεκμηρίωση του συστήματος και καθορίζεται με βάση τους στόχους, την εσωτερική επιθεώρηση και την ανασκόπηση, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης έχει αναπτυχθεί επαρκώς και εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη 2η φάση αξιολογείται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αναφορικά με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις , τους στόχους και την πολιτική ποιότητας του οργανισμού.

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων πιστοποιητικών είναι τριετής.

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις επιτήρησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συνεχής εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας.

Για την ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται επαναξιολόγηση του συστήματος ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η διαδικασία και οι συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των πιστοποιητικών, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com