ΕΝ ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Τι είναι το ΕΝ ISO 9001:2015

Το ΕΝ ISO 9001 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 επιδεικνύει την ικανότητα του εκάστοτε οργανισμού ναι ικανοποιεί αλλά και να υπερβαίνει τοις όποιες προσδοκίες των πελατών της. Χρησιμοποιείται ως βάση για πολλά άλλα ειδικά πρότυπα, πχ του ΕΝ ISO 14001, του ΕΝ ISO 45001.

Έχει σχεδιαστεί για να είναι αρκετά ευέλικτο για χρήση από διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, επομένως δεν διευκρινίζει ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι που σχετίζονται με την «ποιότητα» ή την «ικανοποίηση των αναγκών των πελατών». Αντ’ 'αυτού, απαιτεί από τους οργανισμούς να καθορίζουν οι ίδιοι αυτούς τους στόχους και να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες τους προκειμένου να τους επιτύχουν. Μόλις επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι υποχρεωτική η επανεκτίμηση του ΣΔΠ σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας μπορεί βοηθάει την εκάστοτε επιχείρηση ώστε να έχει μία καλύτερη εσωτερική διαχείριση η οποία συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και κέρδους, διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου, ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών η οποία είναι απόλυτα μετρούμενη με ταυτόχρονη την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων και την αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην τοπική και διεθνή αγορά, νομική συμμόρφωση μέσω της κατανόησης των σχετικών θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων και εν τέλει ικανοποίηση των πελατών της.

Αξιολόγηση Συστήματος

Η αξιολόγηση ενός συστήματος ποιότητας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη εξετάζεται η τεκμηρίωση του συστήματος και καθορίζεται με βάση τους στόχους, την εσωτερική επιθεώρηση και την ανασκόπηση, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης έχει αναπτυχθεί επαρκώς και εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη 2η φάση αξιολογείται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αναφορικά με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις , τους στόχους και την πολιτική ποιότητας του οργανισμού.

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων πιστοποιητικών είναι τριετής.

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις επιτήρησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συνεχής εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας.

Για την ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται επαναξιολόγηση του συστήματος ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η διαδικασία και οι συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των πιστοποιητικών, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων.

Κανονισμός πιστοποίησης συστημάτων και προιόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com